Disclaimer / Privacy

Disclaimer

SBC Safety Behaviour Change (BEPORI bvba) en BEMAS verwerpen enige en alle verantwoordelijkheid voor de doeltreffendheid, compleetheid, legaliteit, betrouwbaarheid, operationaliteit van de aangeboden informatie of aanbevelingen.

SBC Safety Behaviour Change (BEPORI bvba) en BEMAS verwerpen enige en alle verantwoordelijkheid voor welke nadele gevolgen dan ook die veroorzaakt worden door het toepassen van de aanbevelingen of informatie verkregen uit deze risicobeoordeling.

De Camera wordt enkel gebruikt voor het scannen van barcode, op geen enkele wijze wordt er informatie opgeslagen bij gebruik van de camera

De microfoon word enkel gebruikt voor het bepalen van het geluidsniveau om gehoorschade te voorkomen. Gesprekken worden op geen enkel wijze gesprekken opgenomen of doorgestuurd.

 

Privacybeleid voor de Bemas Corona LMRA app

Door gebruik te maken van de BEMAS Corona LMRA einde van de LMRA -eerste app accepteert u dit privacybeleid.

Door gebruik te maken van de BEMAS Corona LMRA app geef je informatie door die ons in staat stelt om jezelf als persoon te identificeren en deze te koppelen aan de informatie die door de app wordt verzameld..  De informatie die in de app wordt verzameld, wordt verwerkt door SBC Safety Behaviour Change (BEPORI bvba) en gedeeld met BEMAS – Belgian Maintenance Association vzw. Deze informatie zal worden gebruikt als onderzoeksmateriaal om mogelijke problemen met mogelijke Corona-infectie tijdens onderhoudsactiviteiten te identificeren.  De gegevens worden anoniem verwerkt en worden alleen gebruikt voor studiedoeleinden. Rapporten en publicaties worden alleen op geconsolideerde basis gemaakt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of ‘GDPR’.

Met betrekking tot de opgeslagen persoonsgegevens heeft u altijd het recht om:

 • verzoek en om de gegevens te onderzoeken,
 • om de gegevens te wijzigen (of te hebben gewijzigd),
 • om de gegevens te verwijderen (of te hebben verwijderd).

Dit kan voor een of meer inzendingen in de verschillende databases van SBC Safety Behaviour Change (BEPORI bvba), alsverwerkingsverantwoordelijke, en BEMAS – Belgian Maintenance Association vzw-asbl als dataverwerker.

U ook vragen om te worden verwijderd uit de betrokkendatabases.  U wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier gecontacteerd door SBC Safety Behaviour Change (BEPORI bvba) en/ofBEMAS.

Als u een aanvraag voor wijzigingen of verwijdering indient, gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe claim je je rechten?

Dit kan door simpelweg een e-mail te sturen naar info@lmra.be en/of info@bemas.org met vermelding van uw verzoek.

Vermeld altijd:

 • Tool in kwestie: BEMAS Corona LMRA app
 • Voor- en achternaam van de persoon die u wilt verwijderen of wijzigen;
 • E-mailadres van de persoon die u wilt verwijderen of wijzigen;
 • Mobiel telefoonnummer van de persoon die u wilt verwijderen of wijzigen;;
 • Welke wijzigingen u wilt aanbrengen of dat u de persoon wilt verwijderen.

Zo verwerken we uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

BEPORI bvba

Steegsebaan 210

B-2490 Balen

Telefoon: +32 479 970 362

Mknoflook: info@lmra.be

 

De belangrijkste gegevensverwerkers zijn:

Bd. A. Reyers 80BE-1030 Brussel, BelgiumPhone:
+32 2 706 85 41
Mail: info@bemas.org

 

 

Al de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers verwerken en bewaren uw gegevens op een beschermde manier. Ze kunnen hiervoor gegevensverwerkers van derden gebruiken. Uw persoonsgegevens kunnen ook door andere derden worden gecontroleerd en verwerkt als dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw toestemming heeft gegeven en de persoonlijke informatie heeft verstrekt. We gebruiken diensten die persoonsgegevens verwerken alleen als we een verwerkingsovereenkomst met hen hebben, als ze nodig zijn voor onze diensten en informatievoorziening en als ze de veilige opslag van persoonsgegevens kunnen garanderen met garantie voor uw privacy.

Een derde partij is onder andere ingeschakeld voor:

 • het verstrekken van IT-infrastructuur (inclusief boekhoudsoftware, CRM-software …);
 • het verstrekken (en distribueren) van e-mails

Informatie die door de app wordt verstrekt

LMRA staat voor Last Minute Risk Analysis. Met de BEMAS Corona LMRA app u voor aanvang van onderhoudswerkzaamheden controleren of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen om het risico op Corona-infectie te beperken. De app u ook het risico van infectie te beoordelen en suggereert een aantal aanbevolen voorzorgsmaatregelen. Tot slot bevat de app een aantal concrete adviezen en tips om Corona-infecties te voorkomen en geeft de mogelijkheid om incidenten te melden bij BEMAS.

De risicoanalyse gaat ervan uit dat de betrokkenen niet tot een risicogroep behoren en dat alle betrokkenen onbewust besmet kunnen zijn met het Coronavirus SARS-CoV-2. De verstrekte informatie is een algemene aanbeveling. De verstrekte informatie is een algemene aanbeveling. Voor professioneel gebruik moet altijd rekening worden gehouden met de specifieke bedrijfscontext en dit kan leiden tot verschillende resultaten en aanbevelingen.

SBC Safety Behaviour Change – BEPORI bvba en BEMAS – Belgian Maintenance Association vzw-vzw verwerpt elke verantwoordelijkheid voor de effectiviteit, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, operabiliteit van de aangeboden informatie of aanbevelingen.

SBC Safety Behaviour Change – BEPORI bvba en BEMAS – Belgian Maintenance Association vzw-vzw wijzen elke en alle verantwoordelijkheid af voor eventuele nadelige gevolgen van de toepassing van de aanbevelingen of informatie verkregen uit deze risicobeoordeling.

Informatie verzameld door de app

Alleen die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienst te voldoen of om u informatie te sturen.

Dit kan onder meer zijn::

 • First naam en achternaam name
 • E-mailadres
 • Mobiel phone telefoonnummer
 • Bedrijf
 • Locatie van het apparaat
 • Camerabeeld
 • Microfoongeluid

Er worden geen marketingprofielen gemaakt op basis van automatische analyses of cookies die op uw apparaat worden geplaatst (zie hieronder).

Waarom worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen voor dat doel) met de volgende juridische gronden:

 • om u de informatie te bieden die u nodig had (uitvoering van de opdracht);
 • om aan uw vraag te voldoen, om een antwoord te geven (opdracht uitvoeren);
 • om uw registratie te kunnen verwerken voor het gebruik van de BEMAS Corona LMRA app
 • om u af en toe informatie te sturen over de BEMAS Corona LMRA app en de andere initiatieven en oplossingen van BEMAS en SBC Safety Behaviour Change..

 

Locatie-informatie over het apparaat wordt alleengebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Gebruikers wordt gevraagd om de locatie al dan niet te delen wanneer de app locatiegegevens wil opslaan. . Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de locatie van het apparaat niet bij elke gelegenheid te delen.

Camera beelden worden alleen gebruikt voor barcode scannen, geen informatie wordt opgeslagen op enigerlei wijze wanneer de camera wordt gebruikt. Deze optie is standaard niet actief in de BEMAS Corona LMRA-app.

Het microfoongeluid wordt alleen gebruikt om het geluidsniveau in de omgeving te bepalen om het risico op gehoorschade te beoordelen. Alleen geluidsniveaugegevens worden verwerkt. Geluiden worden op geen enkele manier opgenomen of doorgestuurd. Gesprekken worden op geen enkele manier opgenomen of doorgestuurd.

Deze informatie zal vervolgens worden gebruikt als onderzoeksstudiemateriaal om mogelijke problemen met mogelijke Corona-infectie tijdens onderhoudsactiviteiten te identificeren.  De gegevens worden anoniem verwerkt en worden alleen gebruikt voor studiedoeleinden. Rapporten worden alleen op geconsolideerde basis opgesteld.

Een uitzondering hierop kan alleen worden gemaakt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

Persoonsgegevens worden opgeslagen zolang als nodig is om u de service te bieden die u zelf hebt geactiveerd of waarvoor u toestemming hebt gegeven. Uw persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar na het laatste gebruik.

Overdracht aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw toestemming heeft gegeven en de persoonlijke informatie heeft verstrekt, of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een juridisch onderzoek).

Uw
persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

 

Minderjarigen

We zijn absoluut niet van plan om gegevens te verzamelen over app-gebruikers die minderjarig zijn, zelfs als ze toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of eenn-app gebruiker minderjarig is. Zorg er daarom voor dat u betrokken bent bij de online activiteiten van uw minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Gegevensbeveiliging

Decomputers, mobiele en internetverbindingen waarop uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en vervoerd zijn beschermd tegen hacking, het installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.

Iedereen die uw persoonsgegevens namens de bovengenoemde gegevensverwerkers kan bekijken of kennen, is gebonden aan de vertrouwelijkheid van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van de bovengenoemde gegevensverwerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Cookies en eeninformatie-informatieover de lmra.be website

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies.

Tijdens een bezoek aan deze website worden gegevens automatisch opgeslagen over het gebruik van de website.  Dit zijn alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (uw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden).

Kortom: functionele cookies zorgen ervoor dat de website beter functioneert, analytische cookies vertellen over hoe de website wordt gebruikt. U cookies uitschakelen en inschakelen in uw browserinstellingen en deze ook wissen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. We passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en om op een transparante manier met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Dus kom regelmatig opnieuw op deze pagina. De laatste update dateert van 13mei 2020.

Als er iets misgaat …

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en beveiligen deze. In het onwaarschijnlijke geval dat er iets misgaat, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade die zich kan voordoen te beperken.

Het opzettelijk of onbedoeld vrijgeven van uw persoonsgegevens en informatie als gevolg van bijvoorbeeld gegevensdiefstal, datalekken of mailingfouten, kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadeloosstelling of schadeclaims aan de verwerkingsverantwoordelijke, noch tot de hierboven genoemde gegevensverwerkers.

Klachten

Als u ondanks onze voorzorgsmaatregelen nog steeds klachten heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met info@lmra.be of info@bemas.org en wij zullen een oplossing vinden.